იურიდიული პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

არარის რჩევა

ეს გვერდი არის დაჯილდოების ფონდის იურიდიული პასუხისმგებლობის შესახებ. ეს ვებგვერდი შეიცავს ზოგად ინფორმაციას სამართლებრივ საკითხებზე. ინფორმაცია არ არის რჩევა და არ უნდა განიხილებოდეს, როგორც ასეთი.

გარანტიის შეზღუდვა

იურიდიული ინფორმაცია ამ ვებ-გვერდზეა მოცემული "როგორც არის" ყოველგვარი წარმომადგენლობის ან გარანტიის გარეშე, გამოხატული ან ნაგულისხმევი. ჯილდო ფონდი არ აკეთებს წარმომადგენლობებსა და გარანტიებს ამ ვებ-გვერდზე იურიდიულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით.

ზემოაღნიშნული პუნქტის ზოგადი განზრახვის გარეშე, ფონდი არ იძლევა გარანტიას:

• ამ ვებ-გვერდზე არსებული სამართლებრივი ინფორმაცია მუდმივად ხელმისაწვდომი ან ხელმისაწვდომი იქნება; ან
• იურიდიული ინფორმაცია ამ ვებგვერდზე არის სრული, ნამდვილი, ზუსტი, up-to-date ან არასწორი.

მომსახურებისა და ვებსაიტების გამოყენება

პირდაპირ გამოხატავთ და ეთანხმებით, რომ:

თქვენი სერვისებისა და ვებსაიტების (საიტების) გამოყენება თქვენი ერთადერთი რისკის წინაშეა. დაჯილდოების ფონდმა ყველა ღონე იხმარა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ვებსაიტებზე (და) საიტებზე განთავსებული შინაარსი იყოს ზუსტი, თანამედროვე და სწორი, გამოქვეყნების დროს. ამასთან, ვებ – გვერდი (ებ) ი და მომსახურება მოცემულია as როგორც არის as და as როგორც ხელმისაწვდომი basis საფუძველზე. ჩვენ არ ვიძლევთ გარანტიას სიზუსტის, დროულობის, სისრულის ან ვარგისიანობისთვის, რომელიც მოცემულია ვებსაიტზე (ან) სერვისებში, ან სერვისების საშუალებით, ან ვებსაიტების (ვებ) გვერდებზე გამოყენება იქნება უწყვეტი, ვირუსული ან უშეცდომოდ. პასუხისმგებლობა არ არის მიღებული ჯილდოს ფონდის მიერ ან მისი სახელით, ვებსაიტზე (შეცდომებზე), შეცდომების ან არასწორი ინფორმაციის შესახებ, ან ხელმისაწვდომი სერვისების საშუალებით.

ნებისმიერი მასალა, რომელიც გადმოწერილი ან სხვაგვარად იქნა მოპოვებული სერვისების გამოყენებით, შესრულებულია თქვენი შეხედულებისამებრ და რისკის ქვეშ და თქვენ მხოლოდ პასუხისმგებელნი იქნებით თქვენს კომპიუტერულ სისტემაზე ნებისმიერი ზიანისთვის, ან მონაცემების დაკარგვაზე, რაც გამოწვეულია ამგვარი მასალის გადმოტვირთვის შედეგად.

არცერთი რჩევა და ინფორმაცია, იქნება ეს ზეპირი თუ წერილობითი, თქვენ მიერ მიღებული დაჯილდოების ფონდის მიერ, არ შექმნის რაიმე გარანტია ან სხვა ვალდებულება, რომელიც პირდაპირ არ არის ნათქვამი ამ პირობებით.

ჯილდოს ფონდის სრული პასუხისმგებლობა თქვენს წინაშე ხელშეკრულებაში, დელიკატური, (მათ შორის დაუდევრობა) ამ პირობების მიმართ, ვებსაიტის (ვებსაიტების) გამოყენება და / ან ნებისმიერი სერვისის გამოყენება შემოიფარგლება (ა) .150.00 XNUMX და ( ბ) თქვენს მიერ ჯილდოს ფონდისთვის გადახდილ ფასად ფასიანი მომსახურების ნებისმიერი ხელშეკრულების საფუძველზე, პრეტენზიის წარმოშობის თარიღამდე სამი თვის განმავლობაში.

თქვენ მკაფიოდ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ ფონდის დაჯილდოება არ იქნება პასუხისმგებელი ნებისმიერი ირიბი, შემთხვევითი, განსაკუთრებული, შედეგობრივი ან სამაგალითო ზიანისთვის, არც მოგების, შემოსავლის, ბიზნესის, მოსალოდნელი დანაზოგის, კეთილდღეობის ან შესაძლებლობის პირდაპირი ან არაპირდაპირი დაკარგვისთვის.

ამ წესებსა და პირობებში არაფერი იმოქმედებს ნებისმიერი მომხმარებლის უფლებების შესახებ, ან გამორიცხავს ან ზღუდავს პასუხისმგებლობას თაღლითობის ან სიკვდილის ან პირადი დაზიანების გამო, რომელიც წარმოიშვა ფონდის დაუდევრობით.

პროფესიული დახმარება

ვებსაიტში (s) ვებსაიტზე განთავსებული სერვისები მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციისთვისაა განკუთვნილი და არ არის განკუთვნილი, ან წარმოადგენს იურიდიულ ან სხვა პროფესიონალურ რჩევებს ან მომსახურებებს, ან რეკომენდაციას, შეიძინოთ ნებისმიერი პროდუქტი ან მომსახურება, რომელზეც უნდა იქნას მიღებული კონკრეტული გადაწყვეტილება. ვებსაიტების (შინაარსების) და სერვისების ინფორმაცია, შინაარსი არ ეხმიანება თქვენს განსაკუთრებულ გარემოებებს და, შესაბამისად, არ უნდა დაეყრდნოთ ვებსაიტისა და სერვისების შინაარსს, როგორც სათანადო პროფესიონალური რჩევების შემცვლელს.

დაჯილდოების ფონდი არ არის პასუხისმგებელი იმაზე, თუ როგორ გამოიყენება ვებგვერდზე ან სერვისების საშუალებით არსებული შინაარსის ინტერპრეტაცია, ინტერპრეტაცია ან რაზეა დამოკიდებული მას. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ნებისმიერი ქმედების შედეგების შესახებ, რომელიც განხორციელებულია ვებსაიტზე (ებ) ზე მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ან ხელმისაწვდომია მომსახურების საშუალებით.

თქვენ არ უნდა დაეყრდნოთ ამ ვებ-გვერდს, როგორც თქვენი ადვოკატის, ადვოკატის, ადვოკატის, ადვოკატის ან სხვა პროფესიული იურიდიული მომსახურების მიმწოდებლის სამართლებრივი კონსულტაციის ალტერნატივა.

თუ რაიმე კონკრეტული შეკითხვა გაქვთ რაიმე იურიდიულ საკითხთან დაკავშირებით, უნდა მიმართოთ თქვენს ადვოკატს, ადვოკატს, ადვოკატს, ადვოკატს ან სხვა პროფესიულ იურიდიულ მომსახურებას.

არასდროს არ უნდა გადააჭარბოთ იურიდიულ რჩევებს, იგნორირებას გაუწიოს იურიდიული კონსულტაცია, ან დაიწყება ან გააუქმოს რაიმე სამართლებრივი ქმედება ამ ინფორმაციის შესახებ ინფორმაციის გამო.

პასუხისმგებლობის

ამ იურიდიულ პასუხისმგებლობაში არაფერი შეზღუდავს ნებისმიერ ვალდებულებას, რომელიც არ არის ნებადართული კანონით, ან გამორიცხავს ჩვენს ვალდებულებებს, რომლებიც არ შეიძლება გამოირიცხოს კანონით.

მოვლენები ჩვენი კონტროლის მიღმა.

ეს პუნქტი განმარტავს, რომ ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მოვლენებზე კონტროლის მიღმა.

დაჯილდოების ფონდი არ იქნება პასუხისმგებელი და პასუხისმგებელი ნებისმიერი ვალდებულების შეუსრულებლობის ან შესრულების შეფერხების შესახებ წინამდებარე წესებითა და პირობებით ან ჩვენს შორის რაიმე სხვა ხელშეკრულებით, რაც გამოწვეულია ჩვენი გონივრული კონტროლის მიღმა განხორციელებული მოვლენებით (”ფორსმაჟორი” ).

ფორსმაჟორული მოვლენა მოიცავს რაიმე მოქმედებას, მოვლენას, არარსებობას, უგულებელყოფას ან უბედურ შემთხვევას ჩვენს გონივრულ კონტროლს მიღმა და განსაკუთრებით მოიცავს (შეზღუდვის გარეშე) შემდეგს:

  • გაფიცვები, ლოკაუტები და სხვა სამრეწველო მოქმედებები.
  • სამოქალაქო ურთიერთობა, ბუნტი, შეჭრა, ტერორისტული თავდასხმა ან ტერორისტული თავდასხმის საფრთხე, ომი (გამოცხადებულია თუ არა) ან საფრთხე ან ომის მომზადება.
  • ხანძარი, აფეთქება, ქარიშხალი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ეპიდემია ან სხვა სტიქიური უბედურება.
  • რკინიგზის, ტრანსპორტირების, თვითმფრინავების, საავტომობილო ტრანსპორტის ან საზოგადოებრივი ან კერძო ტრანსპორტის სხვა საშუალებების გამოყენების შეუძლებლობა.
  • საზოგადოებრივი ან კერძო სატელეკომუნიკაციო ქსელების გამოყენების შეუძლებლობა.
Print Friendly, PDF და ელ